تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

 " پائولو کوئلیو "

 

- ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،
 
ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ،
 
 
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ.
 
 
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ .
 
 
ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ،
 
 
ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ .
 
 
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ،
 
ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ،
 
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ !

ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ.

ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .
 
ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،
 
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ،
 
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ،
 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ !

"ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ"
 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ .
 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ
 
ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ
 
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،
 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ!
 
ﺍﻣﺮﻭﺯ،
 
ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧداختم!

+نوشته شده در چهار شنبه 14 آبان 1393برچسب:,ساعت11:52توسط بی همتا | |

 داستان کلوخ

 

روزی بهلول داشت از کوچه ای می گذشت
 
شنید که استادی به شاگردهایش می گوید :
 
من در سه مورد با امام صادق(ع) مخالفم.
 
یک اینکه می گوید خدا دیده نمی شود .
 
پس اگر دیده نمی شود وجود هم ندارد.
 
دوم می گوید :
 
(خدا شیطان را در آتش جهنم می سوزاند)
 
در حالی که شیطان خود از جنس آتش است
 
و آتش تاثیری در او ندارد.
 
سوم هم می گوید :
 
انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می دهد
 
در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام می دهد.
 
بهلول که شنید فورا کلوخی دست گرفت
 
و به طرف او پرتاب کرد.
 
اتفاقا کلوخ به وسط پیشانی استاد خورد.
 
استاد و شاگردان در پی او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند.
 
 
خلیفه گفت : ماجرا چیست؟
 
استاد گفت : داشتم به  دانش آموزان درس می دادم
 
که بهلول با کلوخ به سرم زد. و الان درد می کند.
 
بهلول پرسید : آیا تو درد را می بینی؟
 
گفت : نه
 
بهلول گفت : پس دردی وجود ندارد.
 
ثانیا مگر تو از جنس خاک نیستی
 
 
و این کلوخ هم از جنس خاک پس در تو تاثیری ندارد.
 
ثالثا : مگر نمی گویی انسانها از خود اختیار ندارند ؟
 
پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم.
 
 
 

+نوشته شده در چهار شنبه 14 آبان 1393برچسب:,ساعت11:41توسط بی همتا | |

 پرﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻴﮕﻔﺖ:

 

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﺩﺭ
 
ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺎ يک دﺧﺘﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ,
 
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻭ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻓﻴﻠﻴﭗ،
 
ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ﻫﻤﮕﺮﻭﻩ ﺷﺪﻡ .
 
ﺍﺯ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ:
 
ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺭﻭ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻲ؟
 
ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
 
ﺁﺭﻩ، ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻧﺪ
 
ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ 
 
ﮔﻔﺘﻢ:
 
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻴﻮ ﻣﻴﮕﻲ
 
ﮔﻔﺖ:
 
ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﻴﭗ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 
ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻴﻜﻲ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﻜﻨﻪ
 
ﮔﻔﺘﻢ:
 
بازم نفهميدم ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﻛﻴﻪ؟
 
ﮔﻔﺖ:
 
ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ
 
ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺸﺶ رو ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺳﺖ ميکنه
 
ﺑﺎﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻛﻲ ﺑﻮﺩ !
 
ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺗﻮﻥ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﻳﻜﻢ
 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
 
ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺩﻳﮕﻪ،
 
ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻠﭽﻴﺮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ...
 
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻴﻮ ﻣﻴﮕﻪ
 
ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭﻱ
 
ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ...
 
ﺁﺩﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ
 
ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ
 
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻪ...
 
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﺪﻥ
 
با خودم گفتم،
 
ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ؟؟؟
 
ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ:
 
ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ !!
 
ﻭﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪگاه ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮﺩﻡ ،
 
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺠﺎﻟﺖﻛﺸﻴﺪﻡ...
 
حالا ما چه ديدگاهي نسبت به اطرافيانمون داريم؟؟؟؟
 
مثبت يا منفي؟

 

+نوشته شده در چهار شنبه 14 آبان 1393برچسب:,ساعت11:28توسط بی همتا | |

 "قیصر امین پور"میگوید:


 
 آدمهايى هستند در زندگيتان؛ 
 
نمي گويم خوبند يا بد..
 
چگالى وجودشان بالاست...
 
افکار، 
 
حرف زدن، 
 
رفتار،
 
محبت داشتنشان 
 
و هر جزئى از وجودشان امضادار است...
 
يادت نمي رود 
 
"هستن هايشان را.."
 
بس که حضورشان پر رنگ است.
 
ردپا حک مي کنند،اينها روى دل و جانت...
 
بس که بلدند "باشند"...
 
اين آدمها را، بايد قدر بدانى...
 
وگرنه دنيا پر است از آن ديگرهاى 
 
 
بى امضايى که شيب منحنى حضورشان،
 
 
هميشه ثابت است. . .
 
 
 
بعضی از آدم ها ترجمه شده اند
 
 
 
بعضی از آدم ها فتو کپی آدم های دیگرند.
 
 
 
بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.
 
 
 
بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارند
 
 
 
بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند
 
 
 
بعضی از آدم ها را چند بار باید بخوانیم
 
 
تا معنی آنها را بفهمیم
 
 
 
و بعضی از آدم ها را باید نخوانده کنار گذاشت
 
 
 
از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت
 
 
و از روی بعضی از آدم ها جریمه...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:55توسط بی همتا | |

 این نوشته فریدون مشیری رو هر شب قبل خواب بخو​نیم​ ​!


 
یاد من باشد فردا دم صبح
 
 
جور دیگر باشم
 
بد نگویم به هوا، آب ، زمین...
 
مهربان باشم، با مردم شهر
 
و فراموش کنم، هر چه گذشت
 
خانه ی دل، بتکانم از غم
 
و به دستمالی از جنس گذشت ،
 
بزدایم دیگر، تار کدورت، از دل
 
مشت را باز کنم، تا که دستی گردد
 
و به لبخندی خوش
 
دست در دست زمان بگذارم
 
یاد من باشد فردا دم صبح
 
به نسیم از سر صدق، سلامی بدهم
 
و به انگشت نخی خواهم بست
 
تا فراموش نگردد فردا
 
زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
 
گرچه دیر است ولی
 
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ،شاید
 
به سلامت ز سفر برگردد
 
بذر امید بکارم، در دل
 
لحظه را در یابم
 
من به بازار محبت بروم فردا صبح
 
مهربانی خودم، عرضه کنم
 
یک بغل عشق از آنجا بخرم
 
یاد من باشد فردا حتما
 
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
 
بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در
 
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
 
تا که شاید برسد همسفری ، ببرد این دل ما را با خود
 
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست
 
یاد من باشد فردا حتما
 
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
 
و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
 
و بدانم که شبی خواهم رفت
 
و شبی هست، که نیست،
 

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:53توسط بی همتا | |

 اين متن قشنگ و بسیار هم آرامش دهنده است

 
دوست داشتم شما هم این متنو بخونید : 
 
================
دل بــســـپــار...

 
به آتشی که نمى سوزاند
 
" ابراهیم " را

 
 
و دریایى که غرق نمی کند
 
" موسى " را

 
 
نهنگی که نمیخورد
 
"یونس"را

 
 
کودکی که مادرش او را
 
به دست موجهاى " نیل " می سپارد
 
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

 
 
دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
 
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

 
 
آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
 
که اگر همه ی عالم
 
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
 
و خدا نخواهد ،
 
" نمی توانند "
 
پس
 
به " تدبیرش " اعتماد کن
 
به " حکمتش " دل بسپار
 
به او " توکل " کن
 
و به سمت او ”قدم بردار"...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:52توسط بی همتا | |

 ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕﻢ

 
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ...
 
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ...
 
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ، 
 
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...
 
 ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﻡ ...
 
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ، 
 
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻱ ...
 
 ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ، 
 
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮﻱ ...
 
 
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ... 
 
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻳﻲ ...
 
 ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ... 
 
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﻟﻢ ...
 
ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ...
 
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ ...
 
ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻄﺮ.....!!!
 
تا آرام گیرد این قلب نا آرام من.....
 
خدای من....
 
به حضورت،
 
به نگاهت،
 
به یاریت نیازمندم.....
 
 
 
 
 

 

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:51توسط بی همتا | |

 دکترشریعتی می گوید:

 
'ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!!
 
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!          
 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ!
 
 ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!        
 
ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ،
 
ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ!       
 
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ...
 
ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ!          
 
ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ.... 
 
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ!        
 
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ...
 
 ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ...          
 
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:48توسط بی همتا | |

 یک تلنگر

ا
لبته اول برای خودم :
 
خوب بخونش تا اخر...
 
نگاه همه به پرده سینما بود.
 
(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای بود به گمانم...)
 
اکران فیلم شروع شد.
 
شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق...
 
دو دقیقه از فیلم گذشت
 
سه ، چهار، پنج ...

هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق!
 
صدای همه درآمد.
 
اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند

ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین
 
و به یک معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید..
 
جمله زیرنویس فیلم:
 
این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید.
 
خدایا شکرت بابته همه چيز....

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:42توسط بی همتا | |

 دوست خدا بودن سخت نیست

پیرمردی هر روز تو محله میدید که

 پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه

با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد .

روزی رفت ی کتانی نو خرید
 
و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش .
 
پسرک کفشا رو پوشید
 
و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت شما خدایید 
 
پیرمرد لبش را گزید و گفت نه
 
پسرک گفت پس دوست خدایی
 
چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم...
 

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:37توسط بی همتا | |

 آدم هاي ساده را دوست دارم

همان ها که بدي هيچکس را باور ندارند...

همان ها که براي همه لبخند دارند
 
همان ها که هميشه هستند ، براي همه هستند...
 
آدمهاي ساده را بايد مثل يک تابلوي نقاشي ساعتها تماشا کرد
 
عمرشان کوتاه است بس که هر کسي از راه مي رسد...
 
يا ازشان سو استفاده مي کند
 
يا زمينشان ميزند يا درس ساده نبودن بهشان مي دهد
 
آدم هاي ساده را دوست دارم چون بوي ناب “آدم” ميدهند .....

+نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393برچسب:,ساعت2:34توسط بی همتا | |