تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

چه زیبا گفت: صادق هدایـت"

 

غمت نباشد چون خدا با ماست!

هيچ وقت نگو از ماست که برماست

بگو خدا با ماست.

اگر قايقت شکست ، باشد !

دلت نشکند! دلي نشکني.

اگر پارويت را آب برد ، باشد !

آبرويت را آب نبرد! آبرويي نبري.

اگر صيدت از دستت رفت ، باشد !

اميدت از دست نرود! و اميدکسي را نااميد نکني.

امروز اگر تمام سرمايه ات از دستت رفت ،

دستانت را که داري !پس خدايت را شکر کن.

بيا شکر کنيم،که اگر کفشي به پا نداريم،


پا که داريم راه برويم

اگر چيزي به دست نداريم دست که داريم

دوباره به دست مي آوريم.

دوباره مي سازيم و دوباره به دست مي آوريم.

+نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:,ساعت15:10توسط بی همتا | |